Willy Sheather - Melbourne 2003
giant teapot 91x84cm.jpg
giant teapot 91x84cm