Willy Sheather - Sydney 2006
brushtache 51x24cm.jpg
brushtache 51x24cm